COOKIES, GDPR

 

 

UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU AMETYST

 

 Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášené hosty a zaručuje služby odpovídající kategorii hotelu.
Hotel je nekuřácký, včetně všech přilehlých prostor. Místa určená ke kouření jsou vyznačena a nachází se vedle vchodu do hotelu. V případě porušení zákazu kouření je hotel oprávněn naúčtovat hostovi poplatek za vyčištění pokoje ve výši 100,- EUR.
Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do hotelu příslušnému pracovníkovi hotelu platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Na jeho základě vydá hotel hostovi hotelovou legitimaci s uvedením názvu hotelu, jménem hosta, číslem pokoje, délkou pobytu a zámkovou bezkontaktní kartu. Platnou hotelovou legitimací host na požádání pracovníků hotelu prokazuje oprávněnost své přítomnosti v hotelu během pobytu.
V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, hotel mu není povinen poskytnout ubytování. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo platební kartou. Při příjezdu udělá pracovník recepce kopii platební karty hosta nebo může požadovat složení peněžité kauce ve výši 2.000,- Kč za 1 pokoj. Kopie (kauce) slouží pouze jako garance úhrady čerpání možných extra služeb. Při uhrazení všech hostem čerpaných služeb bude při odjezdu tato kauce hostovi vrácena.  Platba na fakturu je možná pouze v případě písemného potvrzení hotelem. V případě, že host má rezervaci provedenou a zaplacenou přes třetí stranu (cestovní kancelář, tour operátor), je host ubytován na základě voucheru nebo potvrzení rezervace. Voucher nebo jiné potvrzení rezervace předloží host při příjezdu do hotelu.
Hotel si dále vyhrazuje právo na provedení předautorizace platební karty hosta před nástupem k pobytu, pokud byla hotelu poskytnuta pro garantování rezervace. Ceny jsou účtovány v Kč. Směnný kurz hotelu se může lišit od kurzu poskytovaného bankou hosta. Platí-li host platební kartou, bude platba vždy provedena v Kč. Případné kurzové rozdíly nelze nárokovat.
Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Ubytovaný se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení.
Ubytovaný svým podpisem přihlašovacího lístku uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy, resp. domovní knihy, jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.
Má-li host potvrzeno ubytování v určitém typu pokoje, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že bude ubytován v jiném typu pokoje a nebudou všechna lůžka obsazena.
Hotel ubytuje hosty pouze v případě dosáhnutí 18 let, nezletilé osoby jen v doprovodu osoby zletilé (zákonný zástupce).
V odůvodněných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Hotel v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky.
Pultové ceny ubytování jsou k dispozici v recepci hotelu.
V případě garantované rezervace je pokoj držen celou noc do 6:00 hod. V případě negarantované rezervace je hotel oprávněn nabídnout pokoj k prodeji po uplynutí sjednaného času, zpravidla po 17:00 hod.
Storno podmínky:
-          U rezervací s možností storna je možné bezplatné zrušení více než 48 hodin před příjezdem. Pokud bude rezervace zrušena méně než 48 hodin před příjezdem, bude hotel účtovat poplatek ve výši ceny 1. noci objednaného ubytování.

-          U nevratných rezervací (bez možnosti storna) bude celková cena rezervace účtována v den uskutečnění rezervace a je nevratná. V případě storna nebo nedojezdu bude účtována cena ubytování v plné výši.

Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je hotel oprávněn odmítnout jeho ubytování.
Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 8:00 hod. do 22:00 hod., avšak pouze po zapsání do knihy návštěv.
V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14:00 hod. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 11:00 hod.
Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd lze objednat za cenu závislou na čase příjezdu nebo odjezdu.
Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji. Zároveň je host povinen užívat řádně prostory určené k ubytování a udržovat v nich pořádek a čistotu, při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna. Host je také povinen chránit vybavení hotelu v prostorách určených k ubytování proti poškození. Dále je v prostorách určených k ubytování zakázáno nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem, a používat otevřený oheň.
Host nesmí bez souhlasu ubytovatele odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a přenechávat prostory určené k ubytování jiné osobě.
Host je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji na vnitřní straně dveří a u pracovníka recepce.
Host si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiné osoby.
Z bezpečnostních důvodů smí host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, elektrické zubní kartáčky apod.) a dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
Způsobí-li host svým jednáním na majetku ubytovatele škodu, bude vzniklá škoda hrazena ze složené kauce nebo naúčtována na platební kartu. Bude-li vzniklá škoda vyšší než kauce, je host povinen tento rozdíl ubytovateli uhradit.
Žádost o náhradu škody způsobené na majetku ubytovaného lze oznámit pouze do 15 dnů po zjištění poškození. Škoda nebude uhrazena, způsobil-li poškození sám host nebo osoba, která ho doprovází. 
Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorách hotelu.
Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v lobby, u vstupu do hotelu a na hotelovém parkovišti nainstalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.
Se souhlasem hotelu mohou být spolu s hostem ubytováni i psi a jiná drobná zvířata hosta, a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní hosty. Cena za pobyt zvířat se účtuje podle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host.
V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. jsou hoteloví hosté povinni dodržovat noční klid.
Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.
Případné stížnosti a závady na straně hotelu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned, a to písemnou formou.
Host má právo využít služeb concierge, kde může získat informace o dalších službách hotelu i jiných provozovatelů.
Za šperky, peníze a jiné cennosti hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy do trezoru v pokoji. Předměty v pokojovém trezoru jsou pojištěny do výše 30.000,- Kč.
34.   Parkování pro hotelové hosty je zajištěno za poplatek na parkovišti a v nedalekých podzemních garážích. Nejedná se o hlídané parkoviště, hotel neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle.

35.   Sortiment zboží v minibaru není zahrnut do ceny ubytování. Případnou konzumaci zboží z minibaru je host povinen zapsat do formuláře, formulář podepsat a cenu zkonzumovaného zboží uhradit na recepci hotelu.

Ubytováním v hotelu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má hotel právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by mu z toho vyplývala povinnost uhradit hostu případné škody.
Host je povinen řídit se tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz hotelu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a bezpečnostními předpisy.
Právní vztahy i další záležitosti výslovně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy hotelu.
Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu, a proto si Vás dovoluje požádat o vyplnění našeho dotazníku.
Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.   
·         Osobní údaje bude hotel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

·         Osobní údaje bude hotel zpracovávat po dobu 6 let.

·         Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných hotelem, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

·         Host (subjekt údajů) má dále právo získat od hotelu osobní údaje, které se ho týkají a které hotelu poskytl. Hotel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů (hostovi) údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému, jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

·         Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,

170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, fax +420 234 665 444, email posta@uoou.cz, web www.uoou.cz.

Kontaktní údaje:

 

Hotel Ametyst, s.r.o.

Jana Masaryka 523/11

120 00 Praha 2 – Vinohrady

Email: info@hotelametyst.cz

Tel. +420 222 921 921

web:  www.hotelametyst.cz

Přejeme Vám příjemný pobyt.

 

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.1.2018.                                                                                                                                                                                                                                             

Petr Jonáš / ředitel hotelu

 

 

 

Ochrana spotřebitele:

 

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

Hotel Ametyst, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

 

a)       Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Hotel Ametyst, s.r.o., IČO: 497 08 872, se sídlem: Jana Masaryka 523/11, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, DIČ CZ49708872, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111091, adresa pro doručování elektronické pošty: info@hotelametyst.cz, telefonní číslo: 222 921 921;

b)      hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

c)       označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;

d)      cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je ubytovanému sdělena před uzavřením smlouvy o ubytování. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;

e)      způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;

f)        náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

g)       údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h)      v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

i)        označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

j)        údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

COOKIES

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES


Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

 

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

 

V následující tabulce naleznete jaké druhy souboru cookies využíváme.

 

Vydavatel/ Název cookie
Typ
Trvanlivost
Popis
php
(PHPSESSID)
Essential
může se lišit
 
Google Analytics
(_ga,_gid,_gat)
Analytical, Tracking
persistent
persistent
persistent
Používá se na rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnovený po každém zaslání dat na Google Analytics.
 

 

TENTO WEB POUŽÍVÁ GOOGLE ANALYTICS
Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

 

Účel zpracování osobních údajů, souhlas pro marketingové účely

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketing, nabídek, informací o hotelu a jeho aktivitách. Sbjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit.

 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů

NASTAVENÍ COOKIES
Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookie se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookie slouží naleznete v tabulce na této stránce.

Nutné cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto cookies nemůže web správně fungovat.

Statistické cookies

Tyto soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci spolupracují s webovými stránkami tím, že anonymně shromažďují a hlásí informace, jako jsou stránky, které jste navštívili, a odkazy, na které jste klikli.

Reklamní cookies

Tyto soubory cookies se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami a k prezentování uživatelů přislušných a poutavých reklam, které by mohly být zajímavé, a k omezení frekvence těchto reklam.

Zavřít

SLEVA 20% !
na pobyty pobyty ve všední dny
rezervujte zde a obdržíte slevu 20%

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.